PROGRAM ZA ŻYCIEM

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (WOKRO)

Informujemy, że między Miastem Lublin a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z postanowieniami porozumienia na obszarze Miasta Lublin nasza placówka pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego. Działalność WOKRO przewidziana jest do roku 2021.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki, w tym także prowadzenie dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Mieście Lublin. WOKRO wspiera rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:
• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
• wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
• wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
• organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, w tym – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
• koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta, w tym:
• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
• prowadzenie akcji informacyjnych,
• monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia wczesnego wspomagania w ramach WOKRO organizuje się w oparciu o regulamin i na podstawie dokumentacji:
• pisemnego podania rodzica/opiekuna prawnego, składanego do Dyrektora Ośrodka;
• opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
• potwierdzenia zameldowania dziecka.

Dyrektor niezwłocznie po złożeniu podania przez rodziców wyznacza zespół specjalistów, który wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy, wymiar i czas realizacji kompleksowej pomocy (arkusz obserwacji dziecka – diagnoza potrzeb).

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania w ramach WOKRO odbywa się na warunkach określonych w przepisach oświatowych.

Dyrektor powołuje Zespół wczesnego wspomagania rozwoju, zwany dalej „Zespołem” odrębnie dla każdego dziecka, wśród członków Zespołu wyznacza koordynatora.

Kontakt: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
adres:
ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin
tel/fax sekretariat: 81 74714 23, 81 748 36 39
koordynator : Iwona Majewska, Ewa Puderecka
poczta elektroniczna: poczta@oswnw.lublin.eu
strona internetowa: soswlublin.pl/hirszfelda

Zapisy oraz konsultacje dotyczące programu „Za życiem”
udzielane są wg następującego harmonogramu:

czwartek:
14.00- 16.00

UWAGA! Zostały wolne miejsca na zajęcia z rehabilitacji! Na pozostałe specjalistyczne zajęcia nie mamy miejsc do odwołania.

Do pobrania:
Podanie